เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


 ครู วุฒิ ปริญญาตรี 17 สาขา 50 อัตรา
รายละเอียดของงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาเอกดังนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ - ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น คุณสมบัติทั่วไป - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4425-7162 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ - สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สด.9 หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร - สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส - ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
คุณสมบัติ :

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาไทย
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ศาสนาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 22 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์
5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีเคมี วัสดุศาสตร์
6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา การสอนชีววิทยา การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป
7. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนสังคม ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไทยคดีศึกษา สังคมศาสตร์ การพัฒนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน ต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
9. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกพลศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
10. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
หมายเหตุ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกลักษณะคู่วิชา ไม่ใช่วิชาเอกกับวิชาโทเฉพาะคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร
หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่ไม่ได้ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ ก.ค.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู โดยให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ
12. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล
หมายเหตุ วิชาเอกดนตรี-วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ -วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏ ฯลฯ จะสมัครในกลุ่มวิชาดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้ จะต้องให้มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหรือสำนักงานราชภัฏ ตามแต่กรณีรับรองว่าได้ศึกษารายวิชาทางดนตรีด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามแบบที่กรมกำหนด
13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคหกรรม
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์-คหกรรม ศาสตร์ บ้านและชุมชน อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมและเครื่องแต่งกาย คหกรรม ศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา (สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
14. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาเกษตรกรรม
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป เกษตรหรือเกษตร ศาสตร์ เกษตรกรรม เกษตรศึกษา ศึกษาศาสตร์-เกษตร การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์เกษตร พัฒนา การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
- หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร (พืชกรรม) หรือกลุ่มวิชาเกษตร (สัตวบาล) สมัครสอบได้ในกลุ่มวิชาเกษตรกรรมทั่วไป
15. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกอุตสาห กรรมศิลป์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม
16. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคอมพิว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ศาสตร์คอมพิวเตอร์
17. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 50
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : นครราชสีมา
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์