เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 อาจารย์ประจำคณะต่างๆ หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต 3 อัตรา - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา - มีความรับผิดชอบในการสอน และงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความขยันหมั่นเพียร และปฏิบัติงานได้เต็มเวลาราชการ 2. อาจารย์ ประจำโปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วุฒิปริญญาโท (วศ.ม.) ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม 3. อาจารย์ ทางด้านภาษาไทย ประจำโรงเรียนประถมสาธิต - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านภาษาไทย ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. อาจารย์ ทางด้านสุขศึกษา หรือพลศึกษา ประจำโรงเรียนมัธยมสาธิต - วุฒิปริญญาตรี/โท สุขศึกษา พลศึกษา - มีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างน้อย 1 ปี - ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. อาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำโรงเรียนมัธยมสาธิต - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางภาษาอังกฤษ - มีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างน้อย 1 ปี - ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ประจำโรงเรียนมัธยมสาธิต - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี - สามารถสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้ 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา - วุฒิปริญญาตรี มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี - มีความรู้ด้านกองทุนกู้เพื่อการศึกษา เป็นผู้เสียสละเวลาให้แก่หน่วยงาน 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกัน สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ด้านการจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะชีวิตในการดำเนินงาน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน กล้าแสดงออก หรือมีทักษะพัฒนาตนอื่น ๆ - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี บรรจุในอัตราเงินเดือน 8,260 บาท วุฒิปริญญาโท บรรจุในอัตราเงินเดือน 10,090 บาท วุฒิปริญญาเอก บรรจุในอัตราเงินเดือน 13,640 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร - ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด พร้อมกรอกข้อความ สมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมตัวจริง) หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ - สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป - หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
คุณสมบัติ :

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

http://www.bsru.ac.th

 

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 10
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 25 ถึง 55
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์