เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมป่าไม้


 กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า, ภารกิจด้านการอนุญาต, ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน, ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ภารกิจด้านจัดการที่ดินป่าไม้, ภารกิจด้านบริหารกลาง, ภารกิจด้านแผนกงานและสารสนเทศ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการป่าไม้ 70 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวนวัฒนวิทยา สาขาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชนบท
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
4. นักวิชาการเผยแพร่ 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
5. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 19 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- วุฒิม.3 หรือม.6
8. เจ้าหน้าที่การเกษตร 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- วุฒิปวช.ทางเกษตรกรรม
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
10. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
- วุมิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าสื่อสาร
12. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม
13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
14. เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีการตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15. นักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขากีฏวิทยา หรือสาขาชีววิทยาป่าไม้ มีความรู้ความสามารถด้าน GIS เป็นอย่างดี
16. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมป่าไม้
17. นิติกร 11 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
18. พนักงานพิทักษ์ป่า 3 อัตรา
- วุฒิปวช.
19. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 20 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิศึกษา
20. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
21. ช่างสำรวจ 4 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
22. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
- วุฒิปวส.ทางช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
23. ช่างเขียนแผนที่ 1 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างเชียนแบบ
24. บุคลากร 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
25. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
26. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา
- วุฒิปวช.การบัญชี
27. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
28. ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
29. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางช่างยนต์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.forest.go.th หัวข้อ ''รับสมัครงานราชการ'' กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 212
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ทั้งหมด
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์