เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


 มสธ. รับพนักงานธุรการ, ผู้จัดการ
รายละเอียดของงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดการรับสมัครต่อไปนี้
คุณสมบัติ :

1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างประจาเงินรายได้
1.1 ตาแหน่งพนักงานธุรการ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา  1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท ลูกจ้างประจาลักษณะพิเศษ
1.2 ตาแหน่งผู้จัดการ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม1 อัตรา (อัตราค่าจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2547 และ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ตาแหน่งพนักงานธุรการ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word , Excel , Access
ภาระงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้เทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม การใช้งานเอกสารด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดพิมพ์และจัดทาฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตาแหน่งผู้จัดการ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (อัตราค่าจ้างพิจารณาตามประสบการณ์)
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมหรือด้านการบริการ (เซอร์วิสอพาร์ตเม็นท์ , รีสอร์ทหรือบูติกโฮเต็ล) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยผู้จัดการด้านโรงแรมหรือด้านบริการการจัดที่พักและจัดเลี้ยง(เซอร์วิสอพาร์ตเม็นท์ , รีสอร์ทหรือบูติกโฮเต็ล) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการและควบคุมให้การดาเนินงานของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. รับผิดชอบการปฏิบัติงานทุกฝ่ายของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 วางแผนเกี่ยวกับอัตรากาลัง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดการบริการ การจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.2 ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้วยสัมพันธภาพที่ดี
2.3 ควบคุม กากับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
2.4 ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวมสถิติต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และจัดทารายงานผลดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2.5 ดูแลรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความเป็นจริง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการเรียนพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์ สาหรับตาแหน่งที่ 1.2
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ป้ายประกาศชั้นล่าง อาคารบริหาร

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 2
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวส
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : นนทบุรี
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์