เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมปศุสัตว์


 กรมปศุสัตว์ รับพนักงาน 3 อัตรา
รายละเอียดของงาน : กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ :

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

2. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาลทางสัตวศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download และสั่งพิมพ์ ใบสมัครจาก Website: www.dld.go.th/person หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบได้ 2 วิธี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ดังนี้

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 โทร. 0-2653-4444, 0-2653-4434 ต่อ 2132, 2133 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยการลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กทม. 10400 สำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ กรมปศุสัตว์จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมสอบโดยการซื้อธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี 10401 ในนามผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบโดยธนาณัติมาในซองเดียวกันกับใบสมัครสอบ)

3. เภสัชกรปฏิบัติการ เงินเดือน 8,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัช กรรมชั้นหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download และสั่งพิมพ์ใบสมัครจาก Website: www.dld.go.th/person หัวข้อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ แล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 วิธี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2552 ดังนี้

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 โทร. 0-2653-4444, 0-2653-4434 ต่อ 2131, 2133 หรือ

- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกทางไปรษณีย์ โดยการลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ราชเทวี กทม. 10400 สำหรับผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ กรมปศุสัตว์จะถือวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท สำหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก โดยการซื้อธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี 10401 ในนามผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือก คือ ใบธนาณัติมาในซองเดียวกันกับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก)

เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียม ในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ ส่อไปในทางทุจริตนั้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียน บ้าน ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

4. เจ้าหน้าที่สัตวบาล (พนักงานราชการ) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์จังหวัดขอนแก่นและสระบุรี เงินเดือน 7,010 ค่าครองชีพ 1,500 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางเกษตรกรรม สามารถออกปฏิบัติงานในท้องที่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับเกษตรกร ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และหน่วยงานในสังกัดที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 โทร. 0-2501-2438, 0-2501-2837

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มีเลขประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สมัคร) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ กรณีที่กำหนดให้ใช้สำเนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อลงวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารดังกล่าวด้วย

Website :http://www.dld.go.th/person/

 

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 3
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์