เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่


 อบจ.เชียงใหม่ รับ ปวช.-ป.ตรี 13 อัตรา
รายละเอียดของงาน : องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 13 อัตรา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ :

1. ครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ได้แก่ บรรณารักษ์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรีสากล ประถมศึกษา อย่างละ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทงราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
- วุฒิปวช. ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
4. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
- วุฒิ ปวช.ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
5. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ
6. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
- วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- วุฒิ ปวช.ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หมายเหตุ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในตำแหน่งครู อัตราจ้าง จะปฏิบัติงานประจำโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่ที่ 33 และโรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 อางค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู 1 ฉบับ สำหรับตำแหน่งครูอัตราจ้างตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ข้อ 16
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 13
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวช.
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : เชียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์