เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


 วิศวกรโยธา /วิศวกรไฟฟ้า /วิศวกรเครื่องกล /สถาปนิก รวม 5 อัตรา
รายละเอียดของงาน : ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78(3) และ 80 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ :

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
- ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6
แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 (7) (9) (10) (11) (12) (13) และ(14)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกฯ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )
2.2.2 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 3
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.จ.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ( ก.ว.)
2.2.3 ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 3
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล
2.2.4 ตำแหน่ง สถาปนิก 3
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กส.)

3. เงินเดือนที่ได้รับ
ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
4.2 ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาจไม่พิจารณารับสมัคร
4.3 สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก)
5.2 สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ก.ว.) หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) แล้วแต่กรณี อย่างละ
1 ฉบับ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริงทุกแผ่น ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียน
สมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
อย่างละ 1 ฉบับ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
5.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจนถึงวันรับสมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
5.5 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีผู้สมัครคัดเลือกฯ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
สำหรับการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันครั้งนี้
ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องสอบแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ และไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกในอัตรา 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ สถานที่คัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต www.phuketcity.org หรือ
สอบถามได้ที่ โทร. 0-7621-1877, 0-7635-6024

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานๆของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก ดังนี้
(1) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ
พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำ
ในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน ท่าเทียบเรือ และความรู้ในทางงาน
วิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 3
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการคำนวณ ออกแบบ
กำหนดรายละเอียด และประมาณราคาในการสร้างซ่อมและติดตั้งเกี่ยวกับไฟฟ้า แก้ไขปรับปรุงตรวจซ่อม
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยวิศวกรระดับสูงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า และความรู้ในทางงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 3
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุม และอำนวยการสร้างในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้า
วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน
วิศวกรรมเครื่องกล การวางโครงการสร้าง หรือประกอบสิ่งใดๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และความรู้
ในทางงานวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(4) ตำแหน่ง สถาปนิก 3
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการคำนวณร่างแบบ ออกแบบ
เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ
แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
ให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และความรู้ในทางงานสถาปัตยกรรมอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10. การบรรจุแต่งตั้งและการขึ้นบัญชี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้เรียงลำดับก่อนหลัง
ตามประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือก
ตำแหน่งเดียวกันอีกและขึ้นบัญชีใหม่ไว้แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบ
ภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครคัดเลือก
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือ
จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว และผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำรง
ตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 5
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : ภูเก็ต
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์