เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


 อาจารย์4อัตรา
รายละเอียดของงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2552
คุณสมบัติ :

1. คณะครุศาสตร์

1.1 วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาภาษาไทย 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย

- สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มศาสตร์ทางภาษาไทย

1.2 ปริญญาเอก/โท สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มภาษาอังกฤษ

2. คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาเอก/โท ด้านสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิทยุโทรทัศน์ 1 อัตรา

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมโทรคมนา คม หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้าย ของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน สาขาวิชา ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และสอบข้อเขียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะที่สมัครสอบ ประกาศผลสอบข้อเขียนภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2552

Website :http://www.nstru.ac.th

เอกสารใบสมัคร :http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2009/EMPLOYMENT/FILE/1248083071_038307200.pdf

ที่อยู่ :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

Tel / Fax :075-377440

 

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 4
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์