เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์


 อาจารย์
รายละเอียดของงาน : ตำแหน่งอาจารย์
ตารางกำหนดวันเวลา และสถานที่ทดสอบสมรรถนะ
1 ธ.ค. 51 สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะ
-สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 9.00 น. - 11.00 น.
-สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) 11.30 น. – 12.00 น.
-สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 13.00 น. เป็นต้นไป
สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
อาคาร 7 ชั้น 1 บพิตรพิมุข/มหาเมฆ

คุณสมบัติ : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ----------------------------------------- ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกาที่ ก.ค. รับรอง ดังนี้ - วุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร, สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาอาหารและโภชนาการ และ วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 2.1 สัญชาติไทย 2.2 เพศชาย หรือ เพศหญิง 2.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี 2.4 จบการศึกษาวุฒิปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร, สาขาการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว, สาขาอาหารและโภชนาการ และ วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาอาหารและโภชนาการ 2.5 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนได้ดี 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟื่อนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2551 ในเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) 2 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร 4.1 สำเนาหลักฐานใบระเบียนการศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาตรี) จำนวน 1 ชุด (พร้อมตันฉบับ) 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 4.5 ใบรับรองแพทย์ 4.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 5. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 6. วัน และสถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 7 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (นางขนิษฐา ดวงพัสตรา) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 40
สถานที่ทำงาน :
ชื่อผู้ติดต่อ: นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว

Apply This Job Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2556 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์