เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  อบจ.ชัยภูมิ


 อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครู 236 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใน 21 สาขาวิชาเอก บรรจุครั้งแรก 236 อัตรา ดังนี้
- สาขาวิชาเอกภาษไทย จำนวน 30 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 43 อัตรา
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
- สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 13 อัตรา
- สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 16 อัตรา
- สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา
- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 22 อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 36 อัตรา
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา
- สาขาววิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา
- สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
- สาขาดนตรีศึกษา จำนวน 5 อัตรา
- สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 4 อัตรา
- สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 7 อัตรา
- สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา
- สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940 บาท
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551- 21 มกราคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2098
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุดมายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และ (สด.9) หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล สำเนาทะเบียนสมรส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค ข. ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (ภาค ข.) โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือที่ www.chlocal.org

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 236
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ทั้งหมด
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์