เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 อาจารย์พิเศษวุฒิปริญญาตรี-เอก 34 ตำแหน่ง
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-เอก 34 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สังกัดสาขาวิชาดนตรีไทย
2. สังกัดสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
3. สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5. สังกัดสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
6. สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7. สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8. สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน
9. สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย
10. สังกัดสาขาวิชาดนตรีสากลผู้เชี่ยวชาญ
11. สังกัดสาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญ
12. สังกัดสาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
13. สังกัดสาขาวิชาการตลาด
14. สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
15. สังกัดสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
16. สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
17. สังกัดสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
18. สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19. สังกัดสาขาวิชาการบัญชี
20. สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
21. สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายวิชาชีพคอมพิวเตอร์)
23. สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายพื้นฐานวิชาชีพ)
24. สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
25. สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
26. สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
27. สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28. สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
29. สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกลการผลิต
30. สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31. สังกัดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32. สังกัดสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33. สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
34. สังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (ชั้นล่าง) กองบริหาร งานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bsru.ac.th )
- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ (1 ฉบับ) พร้อมตัวจริง
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (1 ฉบับ) พร้อมตัวจริง
- หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราการ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (1 ฉบับ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
- รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. 1 รูป
หมายเหตุ สำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงพร้อมนามสกุล

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 34
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : พะเยา
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์