เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


 อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 40 อัตรา วุฒิป.4- ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 40 อัตรา ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 19,665 บาท ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
สังกัดคณะครุศาสตร์
1. อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านหลักสูตรการสอน หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอน (มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา และปริญญาโท ทางด้านหลักสูตรการสอนหลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการเรียนการสอน)
2. อาจารย์ สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา และปริญญาโท ทางด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
3. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโน โลยีและสื่อสารการศึกษา (มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา และปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
4. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาให้คำปรึกษา (จบปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา และปริญญาโท ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
5. อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารและพัฒนาการศึกษา พื้นฐานการศึกษา (จบปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา และปริญญาโท ทางด้านบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารและพัฒนาการศึกษา พื้นฐานการศึกษา)
6. อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านนาฏศิลป์ (จบปริญญาตรี ทางด้านนาฏศิลป์)
7. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา
- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านพลศึกษา (จบปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา)
8. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (จบปริญญาตรี ทางด้านการศึกษาปฐมวัย)
9. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาคณิตศาสตร์ (จบปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์) 10. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย)
11. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ)สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. อาจารย์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจสำนักงาน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือการสอนภาษาอังกฤษ (จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ) ผู้ที่มีคุณวุฒิการสอนและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจมาก่อนจะได้รับการพิจารณา เป็นลำดับแรก
13. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จบปริญญาตรี ทางด้านภาษาอังกฤษ) หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
14. อาจารย์ สาขาวิชานาฏยศิลป์
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านนาฏศิลป์ (จบปริญญาตรี ทางด้านนาฏศิลป์)
15. อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล มีความสามารถในทักษะปฏิบัติดนตรีคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในทักษะปฏิบัติดนตรีด้านกีตาร์คลาสสิคกับคีย์บอร์ดจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก (จบปริญญาตรี สาขาดนตรี)
16. อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ (จบปริญญาตรี/โท ในสาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์)
17. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ (จบปริญญาตรี/โท ทางด้านนิติศาสตร์) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์(จบปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์)
19. อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จบปริญญาตรี/โท สาขาวิชาสาธารณ สุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์) ทั้งนี้ ผู้มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
20. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านการบัญชี (จบปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี)
21. อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทางการจัดการ (จบปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
22. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ (บธ.ด.) หรือ (กจ.ด.) (จบปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ (บธ.ม.) จบปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในการสอน)
23. นักวิชาการระดับ 3 ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม)
- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
- ถ้ามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
24. นักวิชาการระดับ 3 ประจำศูนย์ประสานงาน กศ.พ./ศูนย์ขอนแก่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
25. นิติกร ระดับ 3 ประจำงานนิติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
26. นักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ ระดับ 3 ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (U.B.I)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
27. สถาปนิก 3 ประจำงานก่อสร้าง สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านออกแบบอุตสาหกรรม
28. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ มีทักษะด้านพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word, MS Excel, MS Office ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการระบบงานสารบรรณ
29. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำงานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และเทคโน โลยีสารสนเทศ 30. เจ้าพนักงานธุรการระดับ 2 ประจำงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และเทคโน โลยีสารสนเทศ 31. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม)
- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด บัญชี เลขานุการ การเงิน การธนาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม หรือเศรษฐศาสตร์
- ถ้ามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
32. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ Website และดูแลเครื่องเสียงได้
- มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
33. เจ้าพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
34. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1 ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (U.B.I.)
- วุฒิ ปวช. ทางด้านพณิชยการ หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
35. เจ้าหน้าที่เอกสาร ระดับ 1 (งบเฉพาะกิจ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วุฒิ ม.6 สามารถถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารได้ดี
- สามารถซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้นได้
- สามารถขับรถยนต์ส่งเอกสารได้
36. นักการ ระดับ 1 ประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม)
- วุฒิ ป.6 ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า และงานประปา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
37. คนสวน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพศชาย วุฒิ ป.4
ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : เลย
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์