เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมส่งเสริมการเกษตร


 กรมส่งเสริมการเกษตร รับเข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 8 อัตรา
รายละเอียดของงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 8 อัตรา กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คุณสมบัติ :

1. นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว
2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชามนุษยศาสตร์ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว
3. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศซกรรมเครื่องกล และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.แล้ว
4. ช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
- วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโดยเฉพาะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปวส. ของก.พ.แล้ว
5. ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
- วุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปวส.ของ ก.พ.แล้ว
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ http://job.doae.go.th หัวข้อ ''รับสมัครสอบ''
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใด้โดยอัตโนมัตน
3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4. การชำระเงินในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี คือ
1. การชำระเงินในการสมัครสอบ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย
ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
2. การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online
ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB online ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชำระเงินผ่าน ATM เพื่อพิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM ที่หน้าแบบฟอร์มการชำระเงินในใบสมัคร และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาทซึ่งประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 8
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวช.
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์