เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมสรรพาวุธทหารบก


 กรมสรรพาวุธทหารบก รับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 15 อัตรา
รายละเอียดของงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ :

1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 9 อัตรา ได้แก่

1.1 เสมียน (ชกท.710) (ชาย) จำนวน 7 อัตรา

1.2 เสมียน (ชกท.710) (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

2. ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

3. พลขับรถ (ชกท.640) 5 อัตรา

- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

คุณสมสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้

- ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกได้ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2532 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2553

- เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนมิเตร และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของกรมสรรพาวุธทหารบกวัดได้

- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

- ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมสรรพาวุธทหารบกได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการและไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

- ใบสมัคร (ตามแบบของทางราชการ)

- ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดง ผลการเรียน (ฉบับตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ท.466-620) จากแพทย์ประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมˆใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อำเภอ (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- เอกสารสำคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด)

- ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย

- ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทย ฐานะการฝึกวิชาชีพทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.43

- บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9 และผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)

- บุคคลพลเรือนหญิงใช้ผลการตรวจวัดขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และน้ำหนัก)

ที่อยู่ :กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Website :http://www.rta.mi.th/15200u/

 

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 15
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ต่ำกว่า ม.6
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 30
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2556 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์