เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  กรมขนส่งทางบก


 นักวิชาการขนส่ง
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 4 เงินเดือน 9,700 บาท วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านภาค ก.และภาค ข.ของ ก.พ.
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 หรือส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2272 5420 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2272 5339 ในวันและเวลาราชการโดยสามารถพิมพ์ใบสมัครได้จาก http://www.dlt.go.th/hr และ http://www.dlt.go.th/
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งใบสมัครทางโทรสารให้ส่งหลักฐานการสมัครเฉพาะใบสมัครทางนั้น สำหรับใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานให้ส่งทางไปรษณีย์ ต้องให้ถึงกองการเจ้าหน้าที่ก่อนวันเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครอข้ารับการคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท จำนวนอย่างละ 4 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชน หรือสำเนาบัตรประจำข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัครปรากฏอยู่จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ จำนวน 4 ฉบับ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับระเบียนข้าราชการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อนุญาตให้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกได้ สำรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์