เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


 อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา อาศัยความตาม ข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
2) อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 10/2552)
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
* (บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 4/2553)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดย
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) หรือปริญญาบัตร
และใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 3 แผ่น
5.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงในประกาศนี้จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท
โดยต้องชำระค่าสมัครที่ งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี และป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ http://lps.snru.ac.th/ และสอบแข่งขัน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 (สถานที่สอบจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : สกลนคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์