เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


 อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี(อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2553 (เว้นวันหยุดราชการ 08.30 -16.00 น.)
เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับปริญญาตรี/โท
3. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
** ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
- ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมสอบตามตำแหน่งที่ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 100 บาท สำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 50 บาท สำหรับตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา วิชากฎหมาย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามที่กรรมการ ที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (40 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตาม ที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (20 คะแนน)
- โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ บุคลิคภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามที่กรรมการที่คณะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมรายละเอียดสถานที่สอบ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (อาคาร 2) หรือที่ http://person.aru.ac.th/
กำหนดวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 และสถานที่สอบจะประกาศในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ คะแนนสอบ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-322076-9 ต่อ 1231 หรือที่ http://person.aru.ac.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด

เงื่อนไขในการรับสมัคร
- ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ทั้งหมด
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์