เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2553 ดังต่อไปนี้

----------------------------------------------------

สายสอน

1. อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์

-ป.เอก หลักสูตรและการสอน (ป.โท มัธยมศึกษา / การประถมศึกษาทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา

-ป.เอก/โท คณิตศาสตร์ (ป.ตรี คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา - ป.เอก/โท ภาษาไทย (ป.ตรี ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา2. อาจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-ป.เอก /โท ออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบเรขศิลป์/ จำนวน 1 อัตรา

ออกแบบกราฟิก/คอมพิวเตอร์กราฟิก

- ป.เอก/โท นิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

3. อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ

- ป.เอก/โท วิทยุโทรทัศน์ / การประชาสัมพันธ์/ การโฆษณาและมัลติมีเดีย / จำนวน 2 อัตรา

การสื่อสารการตลาด

- ป.เอก / โท การโรงแรมและการท่องเที่ยว / การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/ จำนวน 2 อัตรา

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการอุตสาหกรรมบริการ /

การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

- ป.เอก / โท การตลาด จำนวน 1 อัตรา

- ป.เอก / โท การจัดการทั่วไป / บริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

-ป.เอก/โท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

4.อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ป.เอก / โท วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ จำนวน 1 อัตรา

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

- ป.เอก /โท คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/ จำนวน 1 อัตรา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ป.ตรีคอมพิวเตอร์)

8. อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

- ป.เอก/โท คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/ จำนวน 2 อัตรา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ป.ตรีคอมพิวเตอร์)

- ป.เอก / โท บัญชี / การเงิน (ป.ตรี บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

- ป.เอก /โท ออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบเรขศิลป์/ จำนวน 1 อัตรา

ออกแบบกราฟิก/คอมพิวเตอร์กราฟิก

-ป.เอก/โทคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

-ป.เอก/โทเทคโลโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) (ป.ตรี ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

-ป.เอก/โท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม) จำนวน 1 อัตรา

(ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์)

- ป.เอก/โท การศึกษาปฐมวัย /ประถมศึกษา (ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2553 ดังต่อไปนี้

----------------------------------------------------

สายสนับสนุน1. ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ การจัดการระบบสารสนเทศ2. ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ การจัดการระบบสารสนเทศ3. ประจำคณะวิทยาการจัดการ

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ป.ตรี บัญชี การเงิน4.กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ

4.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ การจัดการระบบสารสนเทศ

4.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ป.ตรี บัญชี บริหารธุรกิจ5.ศูนย์ภาษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ การจัดการระบบสารสนเทศ6. ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

6.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ การจัดการระบบสารสนเทศ

6.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท/ ป.ตรี บัญชี การเงิน

6.3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

-ป.โท / ตรี การวัดผลการศึกษา / วิจัย / ประเมินโครงการ

6.4 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

- ป.โท / ตรี วิศวกรรมโยธา และมีใบภาคีวิศวกรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 -- 25 มิถุนายน 2553

สมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2

หรือที่ www.dru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2465-9777

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาโท
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์