เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
ผู้หางาน เข้าระบบ
 
Username:
Password:
เข้าระบบอัตโนมัติ
 
   
  ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ฟรี!  
เคล็ดลับ หางาน

 

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในใบสมัครงาน

 
  ตัวอย่างนี้จะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในในสมัครงสนค่ะ

ตัวอย่างใบสมัครงานภาษาอังกฤษ
Application Form

ตำแหน่งที่ต้องการ : เลขานุการ
Position Appliecd for : Secretary

เงินเดือนที่ต้องกากร : 15,000 บาท
Expected Salary : 15,000 Bath

ชื่อ – สกุล : นายสมชาย หวังดี
Name in English : Mr. Somchai Wangdee

เพศ : ชาย/หญิง
Sex : Male/Female

วัน เดือน ปีเกิด : 4 มีนาคม 2530
Date of Birth : 4th March 1987

ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : กก.
Height : 170 cm. Weight : 65 Kg.

ตำหนิ : แผลเป็นที่มือขวา
Sear : Wounded right hand

กรุ๊ปเลือด : กรุ๊ปเลือด O
Blood Group : Blood Group O

สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ
Place of Birth : Bangkok

โทรศัพท์ที่จะติดต่อ : 0-2234-1234 (สำนักงาน)
Telephone : 0-2234-1234 (Office)

ที่อยู่ปัจจุบัน : 123 หมู่บ้านแลน์ ถ.สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
Present Address : 123 Land & House Village Sukhumvit 22 Rd. Bangkok

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (เขียนตามทะเบียนบ้าน)
Permanent Address

บัตรประชาชาชนเลขที่ : 23 123456 73211
ID. Card No. : 23 123456 73211

ออกให้ ณ : อำเภอเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Issued at : Bangna Proviince Bangkok

วันที่ออกบัตร : 15 มีนาคม 2549
Issued Date : 15th March 2006

วันหมดอายุ : 14 มีนาคม 2555
Expired Date : 14th March 2012

สถานะความเป็นอยู่ : บ้านส่วนตัว บ้านเช่า อาศัยบิดามารดา
Living Status : Own House, Rent Home, Live with Parent

สถานะครอบครัว : โสด แต่งงาน หย่า หม้าย แยกกันอยู่
Marital Status : Single, Married, Divorced, Widowed, Separated

ชื่อคู่สมรส : อาชีพ สถานที่ทำงาน
Spouses Name : Occupation Firm Address

ชื่อบิดา : สมปอง อายุ : 58 ปี อาชีพ : รับราชการ
Name of Father : Sompong Age : 58 Occupation : Government Officer

ชื่อมารดา : กานดา อายุ : 50 ปี อาชีพ : แม่บ้าน
Name of Mother : Kanda Age : 50 Occupation Housewife

สถานะทางทหาร : ได้รับการยกเว้น ศึกษาวิชาทหาร และผ่านการเกณฑ์ทหาร
Military Status : Exempted Military Studied and Conscripted


แก้ไขล่าสุด : 04 เมษายน 2553


   ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์